Warunki świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne
Internetowy System Obsługi Klienta umieszczony na stronach internetowych print-druk.pl  zwany dalej SKLEP, jest prowadzony przez: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (NIP PL5242495143)  zwanym dalej Zleceniobiorcą.
Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Zleceniobiorcą, a Klientem korzystającym ze SKLEPU.
Zamówienia w SKLEPIE mogą składać Klienci, którzy:
-posiadają dostęp do internetu,
-prowadzą działalność gospodarczą, reprezentują instytucję lub grupę społeczną,
-zarejestrowali się w systemie SKLEPIE i mają swoje indywidualne hasło dostępu,
-zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityką prywatności i je akceptują,
-złożyli zamówienie w innej formie na odległość – pocztą mailową lub bezpośrednio.
2. Realizacja zamówień
Po złożeniu zamówienia, Klient informowany jest drogą mailową o planowanym terminie realizacji zamówienia.
Terminy realizacji podane na naszych stronach internetowych są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń nietypowych lub spoza SKLEPU termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie, potwierdzenia płatności oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku – jest to dzień zerowy. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Zleceniobiorcy.
W okresie listopad, grudzień oraz w terminach wyborów Sklep zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wykonania bez jego określenia w granicach rozsądku i obopólnych uzgodnień.
Sklep wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Sklep nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.
Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
Wysyłka realizowana jest przez pocztę lub firmę kurierską. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną wynosi do 48 godzin (z wyjątkiem sobót,niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.
3. Ceny i Płatności
Ceny opublikowane w cenniku na naszych stronach są podstawowymi cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (w Polsce w wysokości 23%). Do produktów lub usług przyporządkowane są dodatkowe opcje, które można zamówić. Przy opcjach podano kwotę netto jaką należy dopłacić. Zaznaczenie dodatkowej opcji automatycznie zmienia cenę całego produktu.
W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie SKLEPU powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Sklep. Jeżeli zamówienie zostało skompletowane (Status zamówienia: „Skompletowane”) nie można już go anulować.
Za każde zrealizowane zamówienie Zleceniobiorca wystawia Klientowi fakturę VAT.
Klienci dokonują płatności:
– poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przy zakupie, przed wysyłką zamówienia
– za pomocą karty płatniczej lub internetowych systemów płatności (Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
Klienci posiadający przyznane przez Sklep odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
W przypadku zamówienia produktów i usług, które są w promocji (została obniżona cena) i braku wpłaty w ciągu 7 dni od terminu płatności, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zniżki. Zostanie wystawiona faktura korygująca na kwotę wynikającą z cennika (przed obniżką).
4. Reklamacje
Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Sklep nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzucają różne techniki druku i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
Sklep może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w drukarni. W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
Sklep akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta wykonane w technologii, która umożliwia symulacje powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.
Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej (mailowej) w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie (mailowo) Sklep. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
Klient rejestrując się w systemie SKLEPU lub po zapoznaniu się z ofertą zamawia usługę lub towar znakowany w innej formie zgadza się na powyższe zasady współpracy oraz zapoznał się z dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie tj, polityką prywatności i zbierania plików cookies.
close
Jak chciałbyś przygotować projekt:

Prześlij projekt

  • - Skorzystaj z makiet
  • - Prześlij wszystkie pliki

Zaprojektuj online

  • - Masz pomysł?
  • - Dostosuj każdy szczegół